หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

  08 1760 3422

 • thumbnail

  นายละไม พวงมาลี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

  09 0887 2707

 • thumbnail

  นายชูชีพ ตุ่นวงษา

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

  09 2563 0195

 • thumbnail

  นางสาวสุกันยา ฉิมโพธิ์กลาง

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  06 4948 5824

 • thumbnail

  นายแล บุญรอดดวง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  09 5924 8486

 • thumbnail

  นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์

  ปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง

  08 1790 4253

 • thumbnail

  พันจ่าเอกอนุชา อารีรัมย์

  รองปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง

  06 5306 3964

 • thumbnail

  นางสาวสายใจ ชำนิพันธ์

  หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

  09 2262 7459

 • thumbnail

  นางเบญจมาศ คงสืบชาติ

  ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

  09 7335 8170

 • thumbnail

  นางสาวสนทยา คงสืบชาติ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น

  08 0728 1095

 • thumbnail

  นางสาวอารีรัตน์ เข็มบุบผา

  นักพฒนาชุมชนชำนาญการ
  รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  09 7242 7419