หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางเบญจมาศ คงสืบชาติ

  ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

  09 7335 8170

 • thumbnail

  นางสาวสมพิศ เข็มบุบผา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา ปุลันรัมย์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนัยนา เทพชาติ

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสำรวย มีแย้มภักดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวนภารินทร์ ข่าสะโปน

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวนาตยา สงกูล

  พนักงานจ้าง