หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสายใจ ชำนิพันธ์

  หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

  09 2262 7459

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ ประทุมเงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพีรวัฒน์ กล้วยวิเชียร

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสมหมาย พรมเมล์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุประพัฒน์ มีแย้มภักดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  จ.อ.ปิยะลักษณ์ นรัฐกิจ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายกฤษณะ จำเนียรกูล

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายวิทยา แซ่ตัง

  นัการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ชำนิพันธ์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายมานะชัย คงสืบชาติ

  พนักงานขับเครื่องจักนขนาดเบา

 • thumbnail

  นายสามารถ มีแย้มภักดิ์

  พนักงานขับรถยนต์