ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานนโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
งานกิจการสภา
นโยบายความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลหนองปล่อง
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
การเลือกตั้งสาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองปล่อง
ITA 2564
งานบุคคล


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการประชาคมเทศบาลตำบลหนองปล่อง แผนพัฒนาสามปี 2560-2562   ... ผู้ว่าพาปฏิบัติธรรมวันพระ  ในวันที่15  มีนาคม2559   ณ  วัดตาเหล็ง   ตำบลหนองปล่อง  อำเภอชำนิ  จังหว� ...
... งานเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
     

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะในครัวเรือน ตาหลัก 3R 
     

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 
      ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ม.3

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหนือ - บ้านด่า...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศ อบต.ประสุข เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประส...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -


 
การจัดกิจกรรมงานกีฬาอำเภอชำนิ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองปล่อง
การจัดกิจกรรมงานกีฬาอำเภอชำนิ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองปล่อง  
ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  

ข่าววันนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าววันนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 17/09/2564

มท 0808.2/15604-15624 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0810.7/ว2073 | ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564
มท 0808.5/ว2058 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0809.3/ว2061 | ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0816.3/ว2067 | การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564
มท 0818.2/ว5356 | แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564
มท 0809.4/ว2059 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0816.3/ว5354 | การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564
มท 0820.3/ว2053 | แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0808.4/ว2066 | การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564
มท 0816.3/ว2055 | ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0816.2/ว2071 | การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 17/09/2564
มท 0801.2/ว2060 | การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0820.2/ว2062 | ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564

หนังสือราชการ สถ.

มท 0809.2/ว125 | สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 14/09/2564
มท 0810.4/ว2054 | ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 16/09/2564
มท 0809.4/ว2049 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 15/09/2564
มท 0808.2/ว2045 | แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 15/09/2564
มท 0808.2/ว2046 | แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 15/09/2564
มท 0808.2/15413-15437 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 15/09/2564
มท 0808.2/15505-15524 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 15/09/2564
มท 0801.1/334 | กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งช่องทางเพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการ
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 15/09/2564
มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25 | ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 14/09/2564
มท 0818.3/ว2038 | แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท.
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 14/09/2564
มท 0810.4/ว2036 | เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 14/09/2564
มท 0816.3/ว2043 | แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 14/09/2564
มท 0801.1/327 | ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 14/09/2564
มท 0816.4/ว2018 | แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 13/09/2564
มท 0801.1/326 | กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งช่องทางเพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการ
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 14/09/2564
มท 0819.2/ว2017 | ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 13/09/2564
มท 0819.3/ว2021 | ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 13/09/2564
มท 0816.3/ว8023 | ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 13/09/2564
- | การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 13/09/2564
มท 0818.3/ว2019 | การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 13/09/2564
มท 0819.3/ว2020 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 13/09/2564
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท  
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ......ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ......ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559  

จัดขึ้นที่บ้านหนองหัวลาว  หมู่ที่2   ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิจตังหวัดบุรีรัมย์   ผู้นำและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน   300 คน

โครงการเทศบาลตำบลหนองปล่อง พบ ประชาชน
โครงการเทศบาลตำบลหนองปล่อง พบ ประชาชน  

งานเทศมหาชาติวัดปราสาทวนาราม

การจัดทำประชาคม เทศบาลตำบลหนองปล่อง
การจัดทำประชาคม เทศบาลตำบลหนองปล่อง  

การจัดทำประชาคมแผนพัฒนา 3ปี 2559- 2560   เทศบาลตำบลหนองปล่อง

งานประชาคมเทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
งานประชาคมเทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  

งานประชาคมแผนพัฒนาสามปี 2559-2560 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลทุกคนร่วมใจกันดำเนินการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560  
สายตรงผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 1718
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 กันยายน 2564
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
บริการออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 58.9.118.85
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,725,450

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลหนองปล่อง
เลขที่ 153 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4418-8021   Fax : 0-4418-8021
Email : [email protected]
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.